Thủ tục Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp của Đề án 599

04/01/2016 | 9504 Lượt xem

1. Trình tự thực hiện:
- Cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp gửi 05 bộ hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đào tạo với nước ngoài kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục đại học trình hồ sơ để sửa đổi, bổ sung.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho cơ sở giáo dục đại học nếu hồ sơ đã hoàn thiện và đủ điều kiện hoặc ra văn bản thông báo không giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho cơ sở giáo dục đại học nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
2. Cách thức thực hiện: Các cơ sở giáo dục đại học gửi Hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Đào tạo với nước ngoài.
3. Thành phần và số lượng hồ sơ:
3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp.
b) Biên bản thỏa thuận phối hợp đào tạo giữa cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước và cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ nước ngoài.
c) Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp.
d) Biên bản thông qua đề án của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.
đ) Văn bản chứng minh cơ sở giáo dục đại học nước ngoài hoặc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được kiểm định chất lượng đào tạo.
3.2. Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc).
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ Cục Đào tạo với nước ngoài có văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung.
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục đại học và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho các cơ sở giáo dục đại học.  
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở giáo dục đại học.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Đào tạo với nước ngoài.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho các cơ sở giáo dục đại học.
8. Lệ phí: Không.
9. Tên biểu mẫu, tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
10.1. Điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp:
a) Là cơ sở giáo dục đại học được cơ quan có thẩm quyền  giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành/ chuyên ngành đăng ký hoặc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện chương trình liên kết của ngành đăng ký.
b) Có thỏa thuận hợp tác đào tạo thạc sĩ với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đã được ký kết giữa hai bên đảm bảo thực hiện những nội dung nêu trong Đề án nhận nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học quy định tại khoản 2 Điều này.
c) Cơ sở giáo dục đại học trong nước chỉ được phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ với cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ có uy tín trên thế giới và được cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại kiểm định chất lượng.
d) Có đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC.
10.2. Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp được xây dựng theo những nội dung và yêu cầu chính như sau:
a) Giới thiệu về trường đối tác nước ngoài; kinh nghiệm hợp tác đào tạo thạc sĩ.
b) Ngành đào tạo, chương trình đào tạo, quy mô đào tạo.
c) Đối tượng, điều kiện dự tuyển.
d) Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo để thực hiện chương trình đào tạo phối hợp bao gồm: đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; cơ sở vật chất; kinh nghiệm đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học của cả hai bên; kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong đào tạo thạc sĩ với các trường đối tác.
đ) Các quy định của cơ sở đào tạo thạc sĩ trong nước và cơ sở đào tạo thạc sĩ nước ngoài về đào tạo theo phương thức phối hợp, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong tổ chức đào tạo; việc áp dụng các quy định về tổ chức đào tạo thạc sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài vào cơ sở đào tạo Việt Nam
e) Kế hoạch đào tạo nêu rõ thời gian, lộ trình đào tạo tại Việt Nam và tại cơ sở đào tạo nước ngoài; trách nhiệm của cả hai bên trong suốt quá trình đào tạo thạc sĩ.
g) Tổ chức hoạt động đào tạo: áp dụng quy chế và yêu cầu đào tạo thạc sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài theo phương thức phối hợp.
h) Cơ cấu tổ chức thực hiện đề án, các biện pháp xử lý rủi ro.
i) Trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo và đánh giá; giảng viên Việt Nam, giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy và hướng dẫn; cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm cấp bằng; các nội dung liên quan khác.
k) Dự toán kinh phí chi tiết.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020".