Quy định thực hiện bồi hoàn Kinh phí đào tạo

24/09/2015 | 50763 Lượt xem
Quy định Nội dung
I. Đối tượng Các trường hợp (sau đây gọi chung là lưu học sinh) được cử đi học tại nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước (NSNN) và diện Hiệp định thuộc diện xét bồi hoàn kinh phí đào tạo bao gồm những đối tượng sau:

 1. Không hoàn thành khóa học theo quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);
 2. Lưu học sinh (LHS) đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp nhưng tự ý ở lại nước ngoài, không về nước thực hiện nghĩa vụ của người được cấp học bổng theo quy định;
 3. Trong thời gian được cử đi đào tạo, LHS tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với cơ quan công tác (đối với người đã có cơ quan công tác);
 4. LHS đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp, về nước công tác nhưng chưa phục vụ đủ thời gian quy định đối với người được cấp học bổng, xin thôi việc hoặc chuyển cơ quan công tác (đối với người đã có cơ quan công tác).
II. Văn bản quy phạm áp dụng thực hiện
 1. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18 (các văn bản này áp dụng đối với đối tượng là công chức).
 2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (các văn bản này áp dụng đối với đối tượng là viên chức).
 3. Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo và Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143 (các văn bản này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển).
 4. Một số văn bản khác như: Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/7/2000 của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn; Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; Luật lao động; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức ...
III. Cách thức xử lý bồi hoàn kinh phí đào tạo 1. Đối với trường hợp đã có cơ quan công tác:

 • LHS có đơn đề nghị, các giấy tờ liên quan (nếu có) gửi đến Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) và cơ quan công tác để xem xét bồi hoàn/miễn, giảm bồi hoàn.
 • Cơ quan công tác của LHS có ý kiến, đề nghị bằng văn bản gửi tới Cục ĐTVNN (nếu có).
 • Cục ĐTVNN cung cấp thông tin bằng văn bản tổng kinh phí NSNN đã cấp cho LHS trong quá trình học tại nước ngoài và thông tin tài khoản nhận tiền bồi hoàn gửi tới cơ quan LHS.
 • Cơ quan công tác của LHS căn cứ vào các quy định hiện hành (tùy từng đối tượng sẽ áp dụng tại phần II, mục 1,2,4) để thực hiện xét bồi hoàn kinh phí đào tạo. Sau khi có kết quả xét bồi hoàn kinh phí đào tạo, cơ quan công tác của LHS gửi báo cáo kết quả cho Cục ĐTVNN.

2. Đối với trường hợp chưa có cơ quan công tác:

 • LHS có đơn đề nghị, các giấy tờ liên quan (nếu có) gửi đến Cục ĐTVNN để xem xét bồi hoàn/miễn, giảm bồi hoàn.
 • Bộ GD&ĐT thành lập hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành (áp dụng tại phần II, mục 3,4) và Hội đồng trình lãnh đạo Bộ ra Quyết định bồi hoàn/ miễn, giảm bồi hoàn đối với LHS; Cục ĐTVNN thông báo kết quả xét bồi hoàn đến LHS.

   Lưu ý: a) Những trường hợp vì lý do bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh, không hoàn thành khóa học cần gửi hồ sơ (bản gốc) đến Cục ĐTVNN, cơ quan công tác (đối với trường hợp đã có cơ quan công tác) để xử lý thủ tục xét bồi hoàn/miễn giảm bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành. Hồ sơ gồm:

 • Đơn của LHS đề nghị miễn hoặc giảm kinh phí bồi hoàn;
 • Bản dịch hợp lệ giấy xác nhận lý do LHS về nước của cơ sở đào tạo nước ngoài;
 • Bản dịch hợp lệ xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ở nước sở tại về bệnh tật, sức khỏe ... liên quan đến khả năng LHS tiếp tục học tập ở nước ngoài;
 • Xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại;
 • Công văn đề nghị của cơ quan công tác trong nước (đối với LHS đã có cơ quan công tác);
 • Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn (nếu có).

b) Trường hợp LHS không có hồ sơ gửi đến Cục ĐTVNN hoặc cơ quan công tác (đối với trường hợp đã có cơ quan công tác) để xem xét bồi hoàn/miễn giảm bồi hoàn thì quy định xử lý bồi hoàn vẫn được thực hiện như trên.

c) Trường hợp LHS đã hoàn thành khóa học hoặc chưa hoàn thành khóa học, tự ý ở lại nước ngoài, không về nước, không có báo cáo, Cục ĐTVNN sẽ phối hợp với cơ quan công tác LHS (đối với LHS đã có cơ quan công tác) và các đơn vị chức năng liên quan như Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, cơ quan di trú của nước ngoài ... yêu cầu LHS về nước thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

IV. Nộp tiền bồi hoàn LHS có trách nhiệm nộp tiền bồi hoàn kinh phí đào tạo cho Nhà nước (trong trường hợp phải bồi hoàn) theo thông tin tài khoản được cung cấp và đồng thời gửi chứng từ nộp tiền cùng các tài liệu liên quan đến Cục ĐTVNN để lưu, báo cáo lãnh đạo cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.
V. Liên hệ LHS đi học ở nước nào thì liên hệ với chuyên viên phụ trách nước đến học của LHS đó theo phân công địa bàn quản lý của Cục ĐTVNN đã được đăng tải trên trang web của Cục www.vied.vn để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các công việc liên quan theo quy định hiện hành.