Lịch tuyển sinh hàng năm cho các chương trình học bổng có sử dụng Ngân sách nhà nước

26/06/2015 | 138903 Lượt xem
STT Các chương trình học bổng Dự kiến thời gian ban hành Thông báo tuyển sinh Dự kiến thời gian nhập học ở nước ngoài Chỉ tiêu học bổng, trình độ... Thông tin tham khảo (TB TS năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) Thông báo tuyển sinh năm 2021
1 Học bổng Đề án 911 Quý I hoặc/và Quý IV Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng tuyển sinh: 1300 chỉ tiêu
Trình độ: Tiến sĩ
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
TB TS 2016 Ngừng tuyển sinh
2 Học bổng Đề án 599 Quý I hoặc/và Quý III Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng và trình độ tuyển sinh
- Đại học: 21 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 253 chỉ tiêu
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
TB TS 2016
TB tuyển sinh 2017
Ngừng tuyển sinh
3 Học bổng đi học tại Ấn Độ diện Hiệp định Quý I Từ tháng 7 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ấn Độ
TBTS 2016
TBTS 2017
TBTS 2018
 
4 Học bổng đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12

Số lượng tuyển sinh: 965 học bổng
- Đại học
- Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ)
- Thực tập sinh
Nước: Liên Bang Nga

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
5 Học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định Quý I hoặc Quý IV Tháng 9, 10

Số lượng tuyển sinh: 200
- Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Nước: Hung-ga-ri

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
6 Học bổng đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định Quý IV hoặc Quý I Từ tháng 8 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 34 chỉ tiêu
Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Trung Quốc

TB tuyển sinh 2016
TBTS 2017
TBTS 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
7 Học bổng đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 7 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Ca-dắc-xtan

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
8 Học bổng đi học tại U-crai-na diện Hiệp định Quý IV hoặc Quý I Tháng 9 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học, Thạc sĩ: 25 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu
Nước: U-crai-na

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
9 Học bổng đi học Bê-la-rút diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 1 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 2 chỉ tiêu
Nước: Bê-la-rút

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
10 Học bổng đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 23 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Thực tập chuyên ngành, ngôn ngữ
Nước: Ru-ma-ni

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TBTS 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
11 Học bổng đi học tại Ba Lan diện Hiệp định Quý I Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ba Lan

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
12 Học bổng đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10

Số lượng tuyển sinh:
- Tiến sĩ: 2 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 2 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 2 chỉ tiêu

- Thực tập ngôn ngữ: 2 chỉ tiêu
Nước: Bun-ga-ri

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017

TBTS 2019

TBTS 2020

TBTS 2020 đợt 2

 
13 Học bổng Xlô-va-ki-a diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 2 chỉ tiêu Thạc sĩ
Nước: Xlô-va-ki-a
TBTS 2016
TBTS 2017
TBTS 2018
 
14 Học bổng đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định Quý II, III Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Mông Cổ

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
15 Học bổng đi học tại Cu-ba diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 8 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Cu-ba

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB TS Bổ sung 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
16 Học bổng đi học tại Môn-đô-va diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 3 chỉ tiêu
- Thạc sĩ + Tiến sĩ: 3 chỉ tiêu
Nước: Môn-đô-va
TB tuyển sinh 2017  
17 Học bổng đi học tại Căm-pu-chia diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học và sau đại học: 15 chỉ tiêu
- Ngắn hạn tiếng Khơ-me: 20 chỉ tiêu
Nước: Căm-pu-chia

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
18 Học bổng đi học tại Lào diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh: 60 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Thực tập sinh (học tiếng)
Nước: Lào

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
19 Học bổng đi học tại Xri Lan-ca diện Hiệp định Quý III, IV Tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Xri Lan-ca

TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

 
20 Học bổng đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định Quý II, III Tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ma-rốc

TBTS 2016
TBTS 2017
TBTS 2018

TBTS 2019

TBTS 2020

 
21 Học bổng đi học tại Mô-dăm-bích diện Hiệp định Quý IV hoặc Quý I Từ tháng 3

Học bổng thực tập tiếng Bồ Đào Nha: 10 chỉ tiêu

Nước: Mô-dăm-bích

Cục Hợp tác quốc tế gửi văn bản thông báo trực tiếp tới Trường Đại học Hà Nội

TBTS 2019

TBTS 2020

 
22 Học bổng đi học ngành Năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản Quý I Từ tháng 4/2017   TB tuyển sinh 2016  
23 Học bổng đi học đại học tại Nhật Bản (Mitsubishi) Quý I Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 05 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học

TB tuyển sinh 2016
TB tuyển sinh 2017
TB tuyển sinh 2018

TBTS 2019

 

 

Một số lưu ý về công các tuyển sinh các Chương trình học bổng do Cục Hợp tác quốc tế chủ trì

1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt chẽ với các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng cùng với sự hỗ trợ của các hệ thống phần mềm qua đó đảm bảo tất cả ứng viên được lựa chọn là hoàn toàn xứng đáng.

2. Trong quá trình tuyển sinh, các thông tin được bảo mật theo quy định, kết quả tuyển sinh được thông báo công khai, kịp thời và trực tiếp đến từng ứng viên qua phần mềm tuyển sinh.

3. Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) thực hiện việc trao đổi thông tin với các ứng viên thông qua các kênh thông tin dùng chung hoặc các công cụ phần mềm được giám sát chặt chẽ.

4. Trong quá trình làm việc với Cục HTQT, các tổ chức, cá nhân có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề liên quan tới tính minh bạch, công bằng trong công tác tuyển sinh, đề nghị gửi phản ánh tới các lãnh đạo Cục qua các địa chỉ email: [email protected][email protected]. Cục HTQT sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý nghiêm minh và kịp thời.

5. Một số kênh thông tin liên lạc với Cục HTQT:

Địa chỉ email hỗ trợ: [email protected], [email protected]