Kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng MEXT năm 2022 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp)

28/12/2021 | 5684 Lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2022 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp). 

1.    Kết quả tuyển chọn như danh sách gửi kèm.  
(Trong đó: lưu học sinh đại học là 6 người (bản đính kèm 1), lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp là 2 người (bản đính kèm 2))

2.    Thủ tục cần tiến hành trong thời gian tới:
(1)    Xác nhận quyết tâm lưu học và từ chối học bổng. 
Nếu có ứng viên vì lý do cá nhân từ chối đi lưu học, đề nghị ứng viên đó nhanh chóng nộp “Bản thông báo lý do” có đầy đủ chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản.
(2)    Lĩnh vực tuyển chọn:
Lưu học sinh được tuyển chọn cần xác nhận lại lĩnh vực chuyên ngành trong bản đính kèm. Nếu lĩnh vực chuyên ngành khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, lưu học sinh cần thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản.

3.    Trường tiếp nhận:
(1)    Lưu học sinh đại học
1.1    Trường dự bị tiếng Nhật  
Trường dự bị tiếng Nhật sẽ được thông báo sau tới thí sinh sau khi có quyết định (dự kiến trong tháng 2 năm 2022)
Lưu học sinh không được phép thay đổi trường học dự bị tiếng Nhật đã được quyết định. Hơn nữa, nếu kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật không tốt thì sẽ không được tiếp tục học lên đại học và có thể bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.
1.2    Trường đại học tiếp nhận.
Sau khi sang Nhật Bản, căn cứ theo kết quả học tập tại trường học dự bị tiếng Nhật và nguyện vọng của lưu học sinh, trường đại học tiếp nhận sẽ được quyết định.
1.3 Lưu học sinh có nguyện vọng vào học thẳng đại học
Căn cứ theo “Bản đăng ký nguyện vọng vào thẳng trường đại học” mà các ứng viên đã nộp, Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản sẽ trao đổi về việc tiếp nhận với các trường đại học trên cơ sở chuyên ngành tuyển sinh của từng trường. Trường đại học tiếp nhận sẽ được quyết định tại thời điểm có trả lời chính thức của các trường về việc tiếp nhận. 
Tuy nhiên, nếu các trường mà ứng viên có nguyện vọng vào học không thể tiếp nhận (không thể vào thẳng trường đại học) và điều đó được quyết định vào cuối tháng 1 năm 2022 thì ứng viên sẽ vào học các trường dự bị tiếng Nhật. Trường hợp quyết định được đưa ra vào tháng 2 năm 2022 thì ứng viên đó sẽ không thể sang Nhật Bản và sẽ không được cấp học bổng.
(2)    Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp: trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn.
Thông tin về trường dự bị tiếng Nhật và trường chuyên môn sẽ được thông báo sau khi có quyết định cuối cùng (dự kiến trong tháng 2 năm 2022).
Việc tiếp nhận lưu học sinh sẽ gặp khó khăn vì một số lý do nhất định như có những chuyên ngành không có trường tiếp nhận. Hơn nữa, nếu kết quả học tập tại trường học tiếng Nhật không tốt thì không tiếp tục được học lên bậc trung cấp chuyên nghiệp thì sẽ bị ngừng cấp học bổng, đề nghị lưu ý rõ về điều này.

4.    Ngoài ra
(1)    Buổi hướng dẫn trước khi lên đường:
Đại sứ quán Nhật Bản đang xem xét tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường dành cho các lưu học sinh sang Nhật Bản vào lần này vào cuối tháng 3 năm 2022 dành cho những thí sinh đã được chọn. Đại sứ quán Nhật Bản sẽ xin thông báo lịch cụ thể sau.
(2)    Chi phí lưu trú sau khi sang Nhật Bản:
Các lưu học sinh phải tự trả chi phí lưu trú sau khi đến Nhật Bản (chi phí trong thời gian từ lúc sang đến Nhật Bản cho đến lúc nhập học). 
(3)    Về việc học tiếng Nhật:
Các lưu học sinh cần nỗ lực học tiếng Nhật cho đến thời điểm được sang Nhật Bản.

Tải về:

Bản đính kèm 1 và 2