Ban Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế

14/07/2017 | 13066 Lượt xem

Ngày 11/7/2017, Ban cải cách hành chính của Chính phủ đã về làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Hợp tác quốc tế, về làm việc có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ... và đại diện Ban cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.