(Nếu không nhập tên cơ sở thì kết quả tìm kiếm sẽ hiện tất cả GCN trong tỉnh/TP)
# Tỉnh/ Thành phố Tên giao dịch của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH (bằng tiếng Việt) Tên giao dịch quốc tế của tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH (bằng tiếng Anh) Số GCN đăng ký kinh doanh Ngày cấp Địa chỉ Điện thoại/Fax Email/Website