Văn bản quy phạm pháp luật

02/06/2020 | 36619 Lượt xem

Danh sách các văn bản công báo

1. Văn bản chung

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (thay thế Thông tư 10, Thông tư 34 sửa đổi Thông tư 10) 25/09/2021 Tải về
Phụ lục NĐ
2 Nghị định số 69/2017/NĐ-CP Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/05/2017 Tải về
3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 15/01/2013 Tải về
4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư giáo dục trong các chương trình đào tạo mầm non, phổ thông, đại học; điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 21/04/2017 Tải về
5 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 20/11/2018 Tải về
6 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. 05/03/2010  
7 Thông tư số 03/2011/TT-BNV Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18 (các văn bản này áp dụng đối với đối tượng là công chức) 25/01/2011  
8 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 12/04/2012  
9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (các văn bản này áp dụng đối với đối tượng là viên chức). 25/12/2012  
10 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. 24/10/2013  
11 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143 (các văn bản này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển) 10/03/2015  

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các điều ước, thỏa thuận quốc tế và công tác lễ tân ngoại giao

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 09/4/2016. 09/04/2016  
2 Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Ký kết và Thực hiện thỏa thuận quốc tế của Ủy bản thường vụ Quốc hội số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007. 20/04/2007  
3 Quyết định 36/2018/QĐ-TTg Quyết định 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế. 24/08/2018  
4 Thông tư số 13/2018/TT-BTC Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. 06/02/2018  
5 Thông tư số 01/2008/TT-BNG Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 04/02/2008  
6 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 29/10/2013  

 

3.Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc đi nước ngoài của công chức, viên chức

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức 26/05/2014  
2 Thông tư số 02/2013/TT-BNG Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 25/06/2013  
3 Thông tư số 102/2012/TT-BTC Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí 21/06/2012  

 

4.Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hợp tác đầu tư và tư vấn du học

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012) 01/08/2018 Tải về
2 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 30/11/2010  
3 Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 28/06/2013 Tải về
4 Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 25/07/2013 Tải về
5 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 26/08/2014 Tải về

 

5.Văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo người Việt Nam ở nước ngoài

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Quyết định số 599/QĐ-TTg Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: "Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020" 17/04/2013 Tải về
2 Thông tư Liên tịch số 130 /2013/TTLT-BTC-BGDĐT Thông tư Liên tịch số 130 /2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” 19/09/2013 Tải về
3 Quyết định số 911/QĐ-TTg Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 17/06/2010 Tải về
4 Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2012 Tải về
5 Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (thay thế Thông tư 01/2013/TT-BGDĐT) 21/03/2016 Tải về
6 Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1160/QĐ-BGDĐT ngày 03/04/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mức thu học phí đối với đào tạo trình độ tiến sĩ được đi đào tạo ở nước ngoài thuộc Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" ban hành kèm theo quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 03/04/2014 Tải về
7 Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020" 10/03/2015 Tải về
8 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (thay thế Thông tư 10, Thông tư 34 sửa đổi Thông tư 10) 25/09/2021 Tải về
Phụ lục NĐ

 

6.Văn bản quy phạm pháp luật về Lưu học sinh Việt Nam

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
0 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (thay thế Thông tư 10, Thông tư 34 sửa đổi Thông tư 10) 25/09/2021 Tải về
Phụ lục NĐ
1 Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2007, hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 05/12/2007 Tải về
2 Thông tư Liên tịch số 206/2010/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC Thông tư Liên tịch số 206/2010/TTLT-BNG-BGD&ĐT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước 15/12/2010 Tải về
3 Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài 11/04/2014 Tải về
4 Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/12/2017 Tải về
5 Quyết định 740/QĐ-BGDĐT Quyết định 740/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước 21/02/2012 Tải về
6 Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/07/2013 Tải về
7 Công báo/ Số 231 + 232 Văn bản hợp nhất, Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 27/02/2014 Tải về
8 Thông tư số 02/2011/TT-BNG Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài 27/06/2011 Tải về

 

7.Văn bản quy phạm pháp luật về Lưu học sinh Nước ngoài

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Thông tư số 03/TT-BGDĐT Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 25/02/2014 Tải về
2 Thông tư số 133/2008/TT-BTC Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam 31/12/2008 Tải về
3 Thông tư số 24/2018/TT-BTC Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam 12/03/2018 Tải về

 

8.Các văn bản khác

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Nghị định 33/2002/NĐ-CP Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 28/03/2002 Tải về
2 Thông tư 33/2015/TT-BCA Thông tư 33/2015/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 20/07/2015 Tải về
3 Quyết định 4308/QĐ-BGDĐT Quyết định 4308/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 09/10/2017 Tải về
4 Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 24/10/2013 Tải về