Cơ cấu tổ chức

01/01/2018 | 135889 Lượt xem

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các phòng:

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp
  • Phòng Quan hệ quốc tế
  • Phòng Giáo dục quốc tế
  • Phòng Hợp tác đầu tư

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
  • Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế
  • Phân viện Puskin

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế phê duyệt 

LÃNH ĐẠO CỤC


Cục trưởng: Phạm Quang Hưng
Email: pqhung@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.4883 - 226


Phó Cục trưởng: Nguyễn Tiến Dũng
Email: dung@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.2395

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hải Thanh
Email: nhthanh@moet.gov.vn
 

Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thanh Minh
Email: nttminh@moet.gov.vn
 
 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Hằng

Email: vtmhang@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835

Kế toán trưởng
Đinh Công Tuyển

Email: tuyendc@vied.vn

Nguyễn Mạnh Tấn
Email: tan@vied.vn 

Nguyễn Thành Tâm
Email: tamnt@vied.vn 

Tạ Thu Trang
Email: thutrang@vied.vn 

 

Đỗ Thị Huyện Trang
Email: dthtrang@moet.gov.vn 

Lê Chí Lợi
Email: lcloi@moet.gov.vn

Võ Hạnh Phúc
Email: vhphuc@moet.gov.vn 

Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt@vied.vn

 

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Minh Tâm

Email: minhtam@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.3224

Phó Trưởng phòng
Bùi Lan Hương

Email: blhuong@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835

Nguyễn Thị Thúy Hà
Email: ntthahtqt@moet.gov.vn
Tel: 024.8368.4273

Đào Việt Nga
Email: dvnga@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.3620

Nguyễn Quỳnh Nga
Email: nqnga@moet.gov.vn

Lê Sỹ Hồng Lam
Email: lshlam@moet.gov.vn
Tel: 024.3636.3514

Đặng Thùy Chi
 

Trần Hương Ly
Email: huongly@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.3224

 

 

Cao Thị Hồng Nga
Email: cthnga@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4274

Trần Nhật Tân
Email: tntan@moet.gov.vn 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc Liên

Email: liennn@vied.vn 

Phó Trưởng phòng
Phùng Thị Hồng Vân

Email: pthvan@moet.gov.vn

Hoàng Thị Kim Oanh
Email: kimoanh@vied.vn 

Vũ Trần Kim Liên
Email: lienvtk@vied.vn 

Trương Thanh Thúy
Email:thuytt@vied.vn 

Trần Thanh Tâm
Email:tranthanhtam@vied.vn 

Lê Thị Tuyết Lan
Email: lanltt@vied.vn 

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Email: tamntt@vied.vn 

Vũ Hồng Hạnh
Email: hanhvh@vied.vn 

Đỗ Thị Vân Phương
Email: dtvphuong@moet.gov.vn

Vũ Thị Liên Hương
Email: huong@vied.vn 

Lê Bình Minh Ngọc
Email: lbmngoc@moet.gov.vn 

 

PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
 

Phó Trưởng phòng phụ trách
Nguyễn Thị Thư

Email: thu@vied.vn 

Đinh Thị Minh Hương
Email:mhuong@vied.vn 

Đoàn Thảo Linh
Email: thaolinh@vied.vn 

Trần Mỹ Châu
Email: chautm@vied.vn 

 

Quách Ngọc Minh
Email: minh@vied.vn 

Nguyễn Hoài Nam
Email: hoainam@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835