Chức năng nhiệm vụ

01/01/1900 | 105637 Lượt xem
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Cục Hợp tác quốc tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Quan hệ quốc tế
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của ngành; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế;
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hàng năm của cơ quan Bộ; quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn; giải quyết các thủ tục, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; hướng dẫn công tác lãnh sự và quản lý hộ chiếu ngoại giao cho cán bộ, công chức trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng kế hoạch đoàn vào và tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào học tập, nghiên cứu, làm việc tại Việt Nam; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục.

2. Giáo dục quốc tế
a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
b) Tuyển chọn, cử đi học, quản lý, cấp phát kinh phí cho công dân Việt Nam học tập tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý và theo dõi tình hình học tập của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; tuyển chọn, cử đi, quản lý và thực hiện các chế độ đối với giáo viên đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiếp nhận, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
c) Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
d) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

3. Đầu tư với nước ngoài
a) Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
c) Cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC


I. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tổ chức, hành chính, tài chính, quản trị công sở và bảo đảm điều kiện làm việc của Cục.
Nhiệm vụ
Giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Kế hoạch, tổng hợp, tổ chức, hành chính
a) Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Cục; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; xây dựng lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Cục.
b) Tổ chức bộ máy; quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng; xây dựng kế hoạch biên chế; tổ chức và hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá thi đua, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng;
c) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm soát văn bản; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục; Quản lý website và hệ thống thông tin hành chính điện tử của Cục; quản lý hệ thống mạng nội bộ; thực hiện công tác cải cách, hiện đại hóa hành chính; hiện đại hóa công sở; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Cục.
2. Tài chính
a) Hướng dẫn công tác kế hoạch, tài chính, kế toán trong phạm vi quản lý của Cục;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước được giao hàng năm và quản lý các nguồn kinh phí được cấp, các nguồn thu sự nghiệp; Phối hợp với các đơn vị liên quan cấp phát kinh phí cho lưu học sinh và các cơ sở đào tạo; 
c) Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của Cục; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
3. Quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc
a) Quản lý trụ sở làm việc; sửa chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật.
b) Đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của Cục. 
c) Bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn; công tác phòng cháy, chữa cháy; lễ tân, cảnh quan, vệ sinh môi trường.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

II. PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ
Chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện tham mưu với Bộ trưởng nhiệm vụ phát triển quan hệ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các quốc gia, vùng, lãnh thổ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục.
Nhiệm vụ
1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện:
a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo, tham mưu cho lãnh đạo Bộ về những chính sách về hợp tác song phương và đa phương;
b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đàm phán, ký kết gia nhập và triển khai thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tiếp tục hay đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế, các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn, quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài ngắn hạn; giải quyết các thủ tục và tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra; hướng dẫn công tác lãnh sự và quản lý hộ chiếu công vụ và ngoại giao:
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hằng năm của cơ quan Bộ; Thẩm định trình lãnh đạo Bộ ký quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn;
b) Giải quyết các thủ tục, hậu cần đoàn ra, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; 
c) Hướng dẫn công tác lãnh sự và quản lý hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao cho cán bộ, công chức trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.
3. Xây dựng kế hoạch và đón tiếp đoàn vào; hướng dẫn việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế:
a) Xây dựng kế hoạch đoàn vào và tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bộ; 
b) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào học tập, nghiên cứu và làm việc tại Việt Nam;
c) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục.
4. Thực hiện các công việc khác do Cục trưởng phân công.

III. PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ
Chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện các công việc liên quan đến quản lý lưu học sinh Việt Nam đi học tập ở nước ngoài và người nước ngoài đến học tập và làm việc tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
Nhiệm vụ
1. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và người nước ngoài học tập tại Việt Nam:
a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài;
b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý người nước ngoài học tập, nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
2. Tuyển chọn, cử đi học, quản lý, thực hiện các chế độ đối với công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia tại nước ngoài. Quản lý và theo dõi tình hình học tập của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; tiếp nhận, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam:
a) Tuyển chọn công dân Việt Nam đi học tập tại nước ngoài theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước;
b) Cử đi học, quản lý, cấp phát kinh phí và xử lý thủ tục tiếp nhận về nước đối với công dân Việt Nam học tập tại nước ngoài theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý và theo dõi tình hình công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài (bao gồm cả diện tự túc kinh phí);
c) Tuyển chọn, cử đi, quản lý và thực hiện các chế độ đối với giáo viên đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiếp nhận, quản lý người nước ngoài đến học tập tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
3. Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài:
a) Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo;
b) Hỗ trợ, thúc đẩy trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài;
c) Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công. 

 IV. PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Chức năng
Giúp Cục trưởng  thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Bộ trưởng thúc đẩy và quản lý các hoạt động hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.
Nhiệm vụ 
1. Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
b) Theo dõi, tổng hợp các hoạt động đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
a) Tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ cho giáo dục và đào tạo; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục;
b) Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
3. Cho phép mở và quản lý văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam:
a) Thẩm định, cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 
b) Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học nước ngoài;
c) Quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.