Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại Cục Hợp tác quốc tế năm 2019

18/03/2020 | 3524 Lượt xem

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC


STT

Thủ tục hành chính

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận
trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận
(trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

Tuyển sinh đi học ở nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và các học bổng khác do Bộ GDĐT quản lý

1584

1584

0

0

1584

1584

0

0

0

0

1584

1584

0

0

Cử đi học nước ngoài

1103

1103

0

0

1103

1103

0

0

0

0

1103

1103

0

0

Gia hạn học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

458

458

0

0

458

447

11

0

0

0

458

447

11

0

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

1017

1017

0

0

1017

964

53

0

0

0

1017

964

53

0

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam

961

0

0

961

961

961

0

0

0

0

961

961

0

0

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

13

0

0

13

13

13

0

0

0

0

13

13

0

0

Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài

32

0

0

32

32

32

0

0

0

0

32

32

0

0

10 

 Thay đổi nước đến học hoặc ngành học

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng số

5168

4162

0

1006

5168

5104

64

0

0

0

5168

5104

64

0