Thông báo nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển học bổng đi học tại Xri Lan-ca năm 2012 theo thông báo tuyển sinh số 323/TB-BGDĐT ngày 24/4/2012

15/05/2012 | 2758 Lượt xem
Xin thông báo để các cán bộ và sinh viên có nguyện vọng nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển thực hiện nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông báo số 323/TB-BGDĐT ngày 24/4/2012.