Thông báo về việc thay đổi đơn vị chủ trì quản lý liên kết đào tạo với nước ngoài

10/07/2017 | 4578 Lượt xem

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó Vụ Giáo dục đại học được giao nhiệm vụ chủ trì giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước đối với hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Thực hiên Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT nói trên, ngày 07 tháng 7 năm 2017 Cục Hợp tác quốc tế đã tiến hành bàn giao toàn bộ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài cho Vụ Giáo dục đại học. 

Cục Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo để các cơ sở giáo dục đại học biết để liên hệ công tác liên quan đến các hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Riêng việc báo cáo trực tuyến qua hệ thống quản lý liên kết đào tạo vẫn thực hiện như cũ.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo