Đang hoạt động (ĐHĐ) Dừng/hết hạn TS (DTS) Chấm dứt hoạt động (CDHĐ) Tất cả
# Cơ sở giáo dục Việt Nam Đối tác nước ngoài Nước Văn bản phê duyệt Văn bằng Chuyên ngành Ghi chú

Danh sách các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Dữ liệu được cập nhật đến ngày 21/03/2017.

Danh sách kèm theo xin mời xem tại đây.