Tiếp nhận chuyên gia giáo dục về nước

23/07/2015 | 2456 Lượt xem

1. Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Nhận hồ sơ về nước của chuyên gia giáo dục.
  • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài thực hiện thanh lý hợp đồng đã ký kết với chuyên gia (nếu có).
  • Bước 3: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài ký Quyết định tiếp nhận chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài về nước và chuyển trả về cơ quan công tác cũ (nếu có).
  • Bước 4: Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

2. Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp
  • Qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:
+ Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng chuyên gia tại nước sở tại và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại (theo mẫu);
+ Bản xác nhận nộp nghĩa vụ về tài chính (đối với các trường hợp đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài theo hợp đồng);
- Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

  • Tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hề sơ hợp lệ.
  • Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các chuyên gia giáo dục hết thời hạn làm việc ở nước ngoài.

6. Cơ quan thực hỉện thủ tục hành chính:

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài tiếp nhận chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài về nước và chuyển trả về đơn vị cũ công tác (nếu có).
Thời hiệu của kết quả: là mốc để cơ quan chủ quản xác định lương và các chế độ tiếp theo của chuyên gia sau khi về đơn vị cũ công tác; lưu hồ sơ cán bộ để tính thâm niên và thời gian công tác liên tục.

8. Lệ phí: không áp dụng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo công tác chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (mẫu 02 tại Phụ lục kèm theo Quy chế quản lý chuyên giao giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Áp dụng đối với các trường hợp chuyên gia giáo dục hết thời hạn làm việc ở nước ngoài.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  • Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/02/2012 quy định về thủ tục tuyển chọn, cử, gia hạn, tiếp nhận vè nước đối với chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài;
  • Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2013 ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Thông tin chi tiết: Tải về