Quy định mới về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

13/01/2019 | 2124 Lượt xem

 

Nghị định nêu rõ những quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; không áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Liên kết đào tạo cấp hai bằng đại học (ảnh tapchitaichinh.vn)

Cụ thể, Nghị định quy định chi tiết về: Liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài: Liên kết giáo dục và Liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: Loại hình, thời hạn hoạt động, trình tự cho phép thành lập, quyền và nghĩa vụ của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; Thẩm quyền, thủ tục thẩm định điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; Đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục; Đình chỉ hoạt động, giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Và về Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài.

Bộ GDĐT là cơ quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, và báo cáo tình hình thực hiện với Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện những quy định tại Nghị định này.

Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.

Quỳnh Vân