2.9 Liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế

05/02/2015 | 15987 Lượt xem

Lưu học sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý lưu học sinh tại địa chỉ: http://oms.vied.vn hoặc http://lhsvn.vied.vn, Xem thông tin liên hệ tại mục Thông báo chung/Thông tin liên hệ giữa Lưu học sinh đi học ở nước ngoài và chuyên viên quản lý LHS của Cục Hợp tác quốc tế.
Trân trọng,