2.6 Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu tại nước ngoài

05/02/2015 | 7824 Lượt xem

Việc gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài thực hiện theo Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem Phụ lục 2).