2.4 Quy định về thủ tục báo cáo trong quá trình học tập ở nước ngoài

05/02/2015 | 10045 Lượt xem

Lưu học sinh thực hiện báo cáo định kỳ như sau:

- Báo cáo tiến độ học tập (theo Mẫu số 01 của Thông tư 10 nêu tại Phụ lục 2);

- Báo cáo tốt nghiệp khi kết thúc khóa học (theo Mẫu số 04 của Thông tư 10 nêu tại Phụ lục 2).

Báo cáo được điền đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định. Đối với những trường hợp lưu học sinh có kết quả học tập không đạt yêu cầu hoặc phải thi lại, Cục ĐTVNN sẽ tạm dừng cấp sinh hoạt phí đến khi nào lưu học sinh hoàn thành trả nợ các môn học theo yêu cầu của cơ sở đào tạo và có báo cáo được xác nhận của cơ sở đào tạo gửi về Cục ĐTVNN thì mới được cấp tiếp kinh phí.

Hiện nay Cục ĐTVNN đã áp dụng hệ thống quản lý lưu học sinh trực tuyến OMS nhằm thực hiện công tác quản lý lưu học sinh được hiệu quả, chuyên nghiệp và số hóa với chức năng:

+ Quản lý số lượng lưu học sinh đi học tại nước ngoài theo các diện học bổng, trình độ đào tạo và nước đến học.

+ Quản lý đề nghị cấp phát kinh phí của lưu học sinh và quá trình xử lý cấp kinh phí cho lưu học sinh trong toàn bộ thời gian học tại nước ngoài, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và khoa học.

+ Trao đổi trực tiếp các vấn đề phát sinh liên quan giữa lưu học sinh và chuyên viên phụ trách dưới sự giám sát của các cấp lãnh đạo để kịp thời xử lý các công việc cần thiết công khai và minh bạch.

Theo đó, toàn bộ các liên hệ, báo cáo, chứng từ thanh toán liên quan của lưu học sinh trong quá trình học tại nước ngoài phải được lưu học sinh cập nhật qua hệ thống OMS bằng cách truy cập vào trang web https://lhsvn.vied.vn nhập dữ liệu thông tin cần thiết và đồng thời gửi bản gốc báo cáo, hóa đơn chứng từ về Cục ĐTVNN để được xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.